Johannes Herman Brandt, foto fra auktionskataloget.        Titelbladet i auktionskataloget.

 

Maleren Johannes Herman Brandt

(26. aug. 1850 - 6. okt. 1926)

Tilbage til

hovedsiden

om I.H. Brandt

- kaldet Bølge-Brandt.

 

Katalog over efterladte arbejder fra auktion på Charlottenborg 1. og 2. febr. 1927. 

 

Katalog over Bølge-Brandts efterladte arbejder

fra Auktion på Charlottenborg 1. og 2. febr. 1927

 

Auktionen blev forestået af overretssagfører Axel Steenbuch,

der var svoger til Bølge-Brandt.

Bølge-Brandt har malet mange flere arbejder, end de her oplistede.

Kataloget omfatter udelukkende værker, der ikke var solgt ved hans død.

 

 

FORTEGNELSE

OVER

MALEREN

I. H. BRANDTS

EFTERLADTE ARREJDER

 

SOM SÆLGES VED AUKTION PAA

CHARLOTTENBORG

TIRSDAG 1. FEBRUAR OG ONSDAG 2. FEBRUAR 1927 HVER DAG KL. 12

 

Første Dag sælges Nr. l — 75.

Anden     -                -  76 —150.

EFTERSYN

Fredag 28., Lørdag 29. og Mandag 31. Januar Kl. 10—4.

KOMMISSIONER

modtages af Kunsthandlerne J. C. Stochholm, Petersborgvej l og

Aug. Withs Eftf. (Rich. Wilstrup), Vimmelskaftet 34.

 

 

AUKTIONSVILKAAR

Malerierne, der tilhører den afdøde Kunstners Bo, sælges som de er ved Hammerslaget og iøvrigt uden Ansvar for Boet eller Undertegnede.

De henligger fra Hammerslaget for Køberens Reg­ning og paa Køberens Ansvar, og de maa være afhen­tede inden Kl. 4 den sidste Auktionsdag, idet de i andet Fald uden Varsel paany kan bortsælges underhaanden eller ved Auktion for første Købers Regning, saaledes at denne er pligtig at tilsvare det mulige Tab, men ikke har Krav paa det mulige Overskud. Ejendomsretten overgaar først til Køberen, naar Købesummen er betalt.

Den, som byder for en Anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist.

Betalingen med Tillæg af 121/« pCt. i Auktionsom-kostninger erlægges kontant. Dog kan vederhæftige Købere vente 3 Ugers rentefri Kredit, eventuelt mod at stille Sikkerhed.

Finder Betaling ikke Sted i rette Tid, svares 6 pCt. p. a. Rente fra Hammerslagets Dag, og Køberen er i Tilfælde af Søgsmaal pligtig at betale skadesløse Om­kostninger og at give Møde for Københavns Forligs-kommission og Jurisdiktion efter Varsel som til inden­bys Boende samt underkastet Retsforfølgning efter Rets­plejelovens Kap. 41 og Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873.

Tillæg til Vilkaarene forbeholdes.

København i Januar 1927.

AXEL STEENBUCH

Overretssagfører,

Nørrevoldgade 9, Hj. af Vendersgade.

Kontortid 9—3.   Tlf. Central 89.

Maalene er angivne i Centimeter, Højdemaalet først.

 

 

FØRSTE DAG

1.            Brydende Bølge. 1909. 27X42.

2.            Ved Vestkysten af Bornholm. 1910. 42X27.
      3.   Fra Veggerløse paa Falster. Sensommer 1908.
43X70.

4.            Mod Solen. 1921. 23X38.

5.            Solbelyste Skyer. Bornholm 1921. 26X42.

6.            Friskt Vejr. 1906. 41X63.

7.            Riesser  See.   Bayern.   Eftermiddag  1913.69X49.

8.            Søstudie. Solglans. 1918. 24X38.

9.            Før Solnedgang. 1925. 27X37.

 

10.            Hammershus Slotsruin. 1908. 27X42.

11.            Rullende Sø. Graavejr. 1914. 25X41.

12.  Klippeparti. Bornholm. 1912. 42X27.
      13.  En Hjulb
ør. 1902. 26X41.

14.   Ved Bornholms Vestkyst. 1919. 47X70.

 

15.          Skovvej, Bornholm. 1909. 38X53.

16.          Brænding. Nord for Sandvig. 1924. 73X112.

17.          Kysten ved Rø. Bornholm. 1901. 27X37.

18.          Solglans. 1909. 22X37.

19.          Paradisdalen. Bornholm. 1908. 61X45.

20.          Bølgestudie. 1910. 24X38.

21.          Fra Bornholms Vestkyst. 1916. 24X41.  
     22.   Maaneskin. Falster. 1900. 27X42.

 

23.            Fra de Bayerske Alper. 1913. 49X70.

24.            Brænding. 1919. 42X63.

25.            Uroligt Vejr. 1910. 23X38.

26.            Solglans.  Aasandbugten ved Sandvig 1925.
Udst. Charlottenborg 1926.  73X112.

27.            Gammel Kostald. Bornholm.  1886. 45X54.

28.            Klart Vejr. 1886. 27X41.

   29.   Aften ved Guldborgsund. 1921. 32X52.

30.            Frisk Kuling. 1918. 26X42.

31.            Solen bryder igennem. 1926. 28x43.

32.            Mosbegroede Sten i Paradisdalen. Bornholm.
1897. Udst. Charlottenborg 1898. 59X94.

33.            Søstudie. 1900. 27X42.

34.            Søstudie. 1904. 18X30.

35.            Ved Hammeren. 1881. 26X41.

36.            »En god Plads«. Bornholm. 1892. 43X48.

37.            Bølgebrydning. 1912. 27X42.

38.            Sejler i stille Vejr. 1872. 22X32.

39.            Fra Hammeren paa Bornholm. Soldis. 1899.
Udst. Charlottenborg. 1900. 103X145.

40.            Brænding.   Ved  Vestkysten   af Bornholm.
1919. 62X95.

41.            Fra Paradisdalen. 1911. 74X59.

 

    42.            Frisk Sø. 1903. 36X54.

43.            Klipper ved Sandvigs Kyst. 1921. 49X71.

44.            Sø. En Regnvejrsdag. 1901. 27x42.

45.            Bag Helligdomsgaarden. 17X26.

   46.  Hammershus set fra Søen. 1911. 44X71.

47.            Ved Vestkysten af Bornholm. 1924. 26X42.

48.            I August. Bornholm. 1924. 46X68.

49.            Søgang ved Bornholms Kyst. 1924. 73X112.

50.            Fra Hammersø. Høje Meder.  1899. 57X88.

51.            Ved Sandvig Strand. 1924. 42X62.

52.            Fra   »Blanchs  Park«,  Bornholm.   1923. 43X65.

53.            Lys gennem Bølgen. 1921. 23X39.

54.            Alpspitze. Bayern. 1913. 63X49.

55.            Sø i Graavejr. 1913. 38X63.

56.            Hammeren. Graavejr. 1922. 59X93.

57.            Sø med en Sejler. 1926. 45x71.

   58. Mod Hammershus. Sommerdag. 1898. 42X5

 

   59. Ved Løvehovederne.   Klar Sommer.   1913. 39X64

    60. Fra Garmisch i Bayern. 1919. 48X72.

   61. Sø. 1921. 45X71.

   62. Indgangen til Radiumkilden »Gåstarenden« ved   Sandvig.   1924.  

         Udst.  Charlottenborg 1925. 43X69.

   63. Brydende Bølge. 1915. 48X64

   64. Klovbæk ved Rø. 1871. 33X40.

   65. Waxenstein i de Bayerske Højalper.   1912. 48X70.

   66. Sø. Bornholm. 1921. 49X76.

   67. Bag en Bondegaard. Veggerløse, Falster. 1914. 39X55.

   68. Bølgestudie. 1920. 24X38.

  69. Veggerløse Kirke. Falster. 1894. 42X51.

  70.Brænding ved Bornholm. 1880. 27X42.

  71. Fra de Bayerske Højalper. 1914. 53X71.

  72. Sø. Tung Luft. 1922. 27X42

  73. Brænding. 1920.  Udst. Charlottenborg 1926. 73X112.

  74. Solbelyste Skyer. Bornholm. 1885. 28X42.

  75.Solnedgang. 1918. 33X55.

ANDEN DAG

76.           Braadsø. 1909. 27X42.

77.           Fra Bayerns Højalper. 1914. 29X41.

78.           Søstudie. 1920. 24X38.

79.           Solbelyste Sten ved Sandvig Strand.  1917. 26X41.

80. Bølgestudier med Maager. 1917. 23X38.

81. Kløft. Syd for Løvehovederne. 1910. 48X71.

82. Ved Løvehovederne. 1909. 42X63.

83. Mod Aften. 1920. 23X38.

84.Søstudie. 1913. 18X26.

85. En Vej i »Blanchs Anlæg«. Bornholm. 1909. 40X55.

86. Solglans gennem Taage. 1915. 23X38.

87. Aftenstemning. 1910. 27X42.

88. Brænding  nær ved   Løvehovederne.   1891. 27X41.

89. Ved Møllevig. Bornholm. 1918. 46X69.

90. Et  Fiskerhus.  Graavejr.  Sandvig. 1924. 40X55.

91. Sø ved Løvehovederne. 1909. 26X41.

92. Mod Aften. Uroligt Vejr. 1910. 21X30.

93. Hen imod Vang. Bornholm. 1906. 48X71.


 

94. Optrækkende Uvejr. 1920. 26X42.

95. Urolig Luft. Solglans paa Søen. 1918. 26X41.

96. Sol paa Havet. 1925. 23X37.

97. Fra Bornholm. 1899. 44X64.

98. Bølgebrydning ved  Løvehovederne.   1909. 43X64.

99. Fra Odense Aa. 1879. 28X41.

100. Glans af Sol over Havet. 1920. 24X38.

101. Frisk Sø. 1918. 24X38.

102. Fra Langebjerg.  Bornholm.  1920.  46X70.

103. Eftermiddagssol. 1906. 36X54.

104. Bøtø Strand. Falster 1869. 25X33.

105. Søen skyller ind. 1907. 19X37.

106. Solskin   i   en   Kløft.   Paradisdalen.   1901. Udst. Charlottenborg 1902. 98X148.

107. Friskt Vejr i August. 1921. 23X38.

108.En   Bølge.   Ved  Østkysten  af Bornholm. 1919. 42X64.

109. Urolig Sø. 1925. 36X48.

110. Ved Falsters Østkyst. 1870. 29X41.

111. Galgerenden. Bornholm. 1901. 72X51.

112. Uroligt Vejr med Solstrejf.   Vestkysten  af Bornholm. 1920.

       Udst. Charlottenborg. 1921. 86X138.

113. Fra Blanchs Park. Bornholm. 1912. 61X49.

114. Sø med Solglans. 1901. 24X38.

115. Bølgestudie. 1913. 24X38.

116. Riesser  See i  Bayern.   Formiddag.   1912. 68X41.

117.Sø ved Bornholms Østkyst.  1924. 37X49

118. Graavejr. Søstudie. 1919. 23X32.

 

119. Fra Bornholm. 1901. 71X50.
120. I Udkanten af Bozen. Tyrol. 1911. 47X62.
121. Sø med Glans af Solen. 1925. 23X38.
122. Hammershus Slotsruiner. 1923. 39X56.
123. Sol paa Havet. 1923. Udst. Charlottenborg 1924. 73X112.
124. Gadeparti i Sandvig. Hammeren i Bag­grunden. 1924. Udst. Charlottenborg 1925. 59X99.
125. Mod Solen. 1919. 23X38.
126. Ishuset ved Blanchs Hotel. Bornholm. 1923. 47X71.
127.       Sø. Sommerdag. 1917. 27X42.

128.      Fra Veggerløse paa Falster. 1921.  47X69.

129. Ved Sandvig. Bornholm. 1924. 46X69.

130. Taagen letter. Bornholm. 1922. 51X73.

 

131.          I Udkanten af Sandvig. 1919. 38X62.

132.          Mod Allinge. Søstudie. 1912. 24X38.

133.          Rosengarten.   Dolomiterne i Tyrol.   1913. 38X63.

134.          Truende Vejr. Solen bryder igennem. 1920. 41X63.

135.          Hammeren, før Stenbrydningen. 1917 (efter Studie fra 1887).

                Udst. Charlottenborg 1917. 98X142.

136.          Søstudie. 1923. 23X38.

137.          Fra Hammeren. 1915. 44X69.

138.          Uroligt Vejr. 1917. 39X65.

139.          Ved »Studene«. Bornholm. 1913. 48X70.

140.          Gadeparti fra Sandvig.  Hammeren i Bag­grunden. 1923.

                Udst. Charlottenborg 1924. 61X88.

141.          Brænding ved Bornholms Vestkyst.  1923. 44X68.

142.          Mod Langebjerg. Bornholm. 1919. 43X68.

143.          Søstudie. 1906. 27X42.

144.          Birkeskov. Sverig. 1873. 30X44.

145.          Tordenluft. 1880. 26X42.

146.          Strejflys af Aftensol.   Alpspitze i Bayern. 1914. 56X78.

147.          Solskin.   Motiv fra Sandvig. 1925.  Udst. Charlottenborg 1926. 76X63.

148.          Brænding. 1898. 28X42.

149.          Studie af en Bølge. 1925. 24X32.

150.          Brænding. 1910. 26x42.

 

 

 

  

                  I.H. Brandt var søn af

    August Brandt og Augusta Steenbuch.

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Tilbage til

hovedsiden

om I.H. Brandt

 

 

Til forsiden

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

Christian Kielland-Brandt og Valborg Hansen

         (1884-1974)                          (1885-1962)

 

 

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

 

Lauritz Kielland  (1808-61) og

Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch (1821-1908)

 

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

 

 

Anna Dorothea kruse

(1771-1847)

og Jan Kielland (1769-1813)

August Brandt

(1815-93) og

Augusta Steenbuch

(1821-1903)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.H. Brandt, Bornholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Bølge-Brandt som ældre. Udsnit af foto fra familien.

 

 

 

 

 

1901, 29 x 44 cm. Ikke på auktionen 1927.

 

 

 

 

Hammershus Slotsruin, 1908.  Katl. Nr. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min farfar har købt et af sin farbrors billeder, katalog nr. 95.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sejlbåd stævner ud. 1889. Ikke på autionen 1927.

 

 

 

 

Kilde: Katalog over I.H. Brandts efterladte arbejder.

 

Denne side er oprettet

9. april  2012.

 

 

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Søren Munch (1774-1865) og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull (1780-1861)

Augustinus Steenbuch (1780-1845) og Rebekka Werlauf (1783-1848)